tarihinde güncellendi...
 

 

 

INDEX

 

Mesajlaşma


Kayıtlı değilsiniz. Buraya tıklayarak ücretsiz kayıt olabilirsiniz.

Üye Girişi

Nickname:
Şifre:
Gizlilik Kodu: Gizlilik Kodu
Gizlilik Kodu (Rakamla):

Members List Üyeler:
Son Üye: PhilippBook
Bugün: 0
Dün: 0
Toplam Üye: 21840

Online Olanlar:
Ziyaretçiler: 0
Üyeler: 0
Toplam: 0
egitimbursu.com >> Content


Genel Bilgiler

>> Content » »

 

17 ŞUBAT 2004 TÜRKİYE 2. BİLİŞİM ŞURASI

Eğitim Raporu;

''Günümüzde ülkelerin zenginlikleri, öncelikle bilgi ve eğitilmiş insan kaynaklarının zenginliği ile ölçülmektedir.

Avrupa Birliği’ne tam üye olma sürecindeki ülkemizin genç ve dinamik nüfusu ile, etkili bir ekonomik bir güç oluşturabilmesi bireylerini eğiterek bilgi toplumuna dönüşümüyle sağlanabilir.

Türkiye 21. yüzyılda varlığını sürdürebilmek için Milli Eğitimini ciddi bir biçimde yeniden yapılandırmak zorundadır. Eğitim sistemimiz geleceğin bilgi toplumunun bireylerini yetiştirmeye yönelik olmalıdır.

Bu eğitimin ilkeleri ise;

§ Toplumumuzun tüm kesitlerinde yaratıcı, esnek, yenilikçi ve dünyaya açık düşünce tarzını oluşturmak,

§ Bireylerimizin yaşam boyu eğitimini sağlamak ve sosyal sorumluluğunu geliştirmek,

§ Okullarımızı kendi aralarında ve çevrelerindeki dünya ile bağlantılandırmak,

§ Yeni eğitim yöntemleri kullanarak eğitimde etkinliği ve verimliliği artırmak,

§ Milli Eğitim Sistemimizin idari ve yönetimsel mükemmeliyetini sağlamaktır.

Bu temel hedefleri hayata geçiren politika ve stratejileri üretmek, gerekli planları ve eylemleri yapmak üzere ülkemizin tüm kaynaklarını seferber ederek bilgili insan gücü yetiştirmek en önemli önceliğimiz olmalıdır.

OKULÖNCESİ, İLK VE ORTA ÖĞRETİM

Gerek Milli Eğitim Bakanlığı’ndaki gerekse okullarımızdaki idari ve mali yapılanma AB normlarına göre düzenlenmeli ve bunun için genel bütçeden eğitime ayrılan pay varolanın en az 3 katı artırılmalıdır.

Türkçe içerik geliştirme konusunda, Milli Eğitim Bakanlığı’nda ve yazılım sektöründe önemli atılımlar yapılmalıdır.

Bütün öğretmenlerimize Bilişim Teknolojileri eğitimi verilmelidir.

YÜKSEK ÖĞRETİM

Türkçe kaynakların geliştirilme çabalarına hız verilmesi, özgün yapıtların desteklenmesi, çevirilere hız verilmesi sağlanmalıdır.

Yüksek öğretim ve araştırmada, Türkçe’nin bilişim dili olarak kazanmış olduğu gücün artırılarak korunmasına ve bilim dili olarak güçlendirilmesine önem verilmelidir.

Bilgisayar Mühendisliği Bölümlerinde sağlanması gereken en alt sınırdaki olanaklara erişilmeden yeni Bilgisayar Mühendisliği Bölümleri (ve de bilişim uzmanı yetiştiren diğer birimler) açılmamalıdır.

Teknopark ve benzeri olanakları mümkün olduğunca kullanarak, öğretim elemanlarının sanayi için araştırma yapabilecekleri ve aynı zamanda maddi rahatlık sağlayacak AR-GE projeleri oluşturulmalıdır.

Her kesitten bilişim insan gücü açığını kapatabilmek için internet teknolojilerinden yararlanılmalıdır. Özellikle, büyük üniversitelerimizde internet üzerinden ülke sathına yaygın sertifika eğitimleri yapılmalıdır. Bununla ilişkili olarak da, internete dayalı uzaktan eğitim, benzetim, vb olanaklar eğitim yöntemlerine katılmalıdır.

Lisansüstü eğitim ve araştırma ağırlıklı üniversitelerin oluşması teşvik edilmelidir.

Bilişim alanında öğretim kadrolarının istenen nitelik ve nicelikte tutulması için, öğretim kadrolarını arama, bulma ve kuruma çekme işlevi, bu kurumlarda tanımlı bir iş olarak üstlenilmelidir. Yabancı ülkelerde ve ülkemizde bu alanda doktora öğrenimi gören kişilerle iletişim kurulmalı ve ilişki sürdürülmelidir.

Eleman açığı fazla olan bölümlere, yurtdışından geçici statüde öğretim üyeleri davet edilebilmesi için gerekli özendirici mali kaynaklar sağlanmalıdır.

UZAKTAN EĞİTİM

Eğitim amaçlı ikinci bir internet omurgası (Internet 2) oluşturulmalıdır.

Eğitim portalları oluşturulmalı, web üniversitelerine teşvik ve muafiyetler sağlanmalıdır.

ÖZEL KURSLAR VE SERTİFİKA EĞİTİMİ

Örgün eğitim ya da iş olanağı bulamayan genç nüfus, kurs ve sertifika programları ile bilişim alanında üretken hale getirilmelidir.

Askerlik görevlerini yapmak üzere silah altına alınan gençlerimize bilgisayar okur-yazarlığı öğretmek üzere, Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde düzenlemeler yapılmalıdır.

Tüm memurlarımızı bilgisayar okur-yazarı yapmak amacı ile ulusal bazda Kamu Personeli Bilişim Sınavı (KPBS) oluşturmalı ve bu sınavda başarılı olan memurlarımıza ek tazminat sağlayacak yasal düzenlemeler yapılmalıdır.,, 

EĞİTİM ÇALIŞMA GRUBU TASLAK RAPORU

http://www.bilisimsurasi.org.tr/egitim/docs/egitim_calisma_grubu

_taslak_raporu.doc

'' Türkiye'nin, 21. yüzyılda bilgi toplumu niteliği kazanması amacıyla atılacak adımların tartışıldığı en önemli etkinliklerden Bilişim Şurası'nın ikincisini de idrak ettik.
Şura, bilgi toplumuna dönüşümün gerektirdiği alt ve üstyapının geliştirilmesi için devletin, sivil toplum kuruluşlarının ve özel sektörün ortaya koyduğu ortak akıl yönünde gerçekçi hedeflerle odaklandı.

Gittikçe kızışan dünya rekabetinde kendi ayaklarımız üzerinde var olmayı sağlayabilmemiz için gerekli önlemlerin alınabilmesi ancak ilgili tüm paydaşların ortak bir strateji çerçevesinde hareket etmesiyle mümkün. Türkiye'ye bilgi toplumu niteliği kazandırmaya kararlı bir tavır takınan hükümetin yardımlarıyla, Şura sonuçlarının gerçekleştirilmemesi için ortada bir neden gözükmüyor. Ancak, dönüşüm yolunun uzun ince olduğu ve bundan önceki denemelerin somut bir sonuç getirmediği düşünülürse, Şura kararlarının hızla ve kararlı bir biçimde uygulanması herkesin yararına olacaktır. Çünkü, bilgi toplumuna giden yolda hız ve kararlılık, esas.

Türkiye 2.Bilişim Şurasının sonuçlarının ülkemiz açısından hayırlı ve verimli olmasını dilerim...,,

Faruk Eczacıbaşı, 18 Mayıs 2004

1. Türkiye Bilişim Şurası Sonuc Bildirgesi


'' Ülkemizi bilgi toplumuna dönüştürme hedefini gerçekleştirmek için bilişim alanında bugünden atılması gereken adımları belirlemek üzere, konuya taraf kurumlarımızın ve parlamentomuzun temsilcilerinin katılımlarıyla, 10-12 Mayıs 2002 tarihleri arasında Ankara'da toplanan Türkiye Bilişim Şûrası aşağıdaki kararlarını kamuoyunun bilgilerine sunmaktadır:

21. yüzyılda ülkelerin zenginlikleri yalnızca para ya da doğal kaynaklarının zenginliği ile değil, aynı zamanda bilgi ve insan kaynaklarının zenginliği ile de ölçülmektedir. Türkiye'nin küreselleşen dünyada hakettiği yeri alması, bilgi ve iletişim teknolojilerinde, kısaca bilişim teknolojilerinde yetkinleşmesine bağlıdır. Bunun için:

» TBMM Bilişim Şûrası Kurulu üyesi milletvekillerinin Şûra sırasında oybirliği ile kurulmasını benimseyip, taahhüt ettikleri "TBMM Bilişim Komisyonu" ivedilikle kurulmalıdır.

» Ülke Bilişim Stratejilerini oluşturacak, uygulamaları takip ve koordine edecek, sorunlara müdahale edip çözecek kurumsal bir düzenlemeye gidilmelidir.

» Bu düzenleme gerçekleştirilinceye kadar Başbakanlığa bağlı ve özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve akademik çevrelerin de katıldığı bir Bilişim Kurulu zaman kaybetmeden kurulmalıdır.

» Hükümetimizin Ulusal Programda taahhüt ettiği eAvrupa+ girişimine ülkemizi uyarlamaya yönelik e-Türkiye projesi kapsamında ulusal seferberlik ilan edilmeli; hem toplumda hem de devlet katında e-Kültür'ün oluşturulması sağlanmalıdır.

» Devletin tüm iş süreçleri, e-Devlet yaklaşımı ile tekrar gözden geçirilmeli; vatandaşa ve konuya taraf tüm kurum ve kuruluşlara ilişkin bilgi kaynakları belirlenmeli; devletteki bilgi dolaşımı bu kaynaklar üzerinden yapılmalıdır. Çalışmalarda temel yaklaşım bürokratik süreçlerin verimliliği ve vatandaş memnuniyetinin sağlanması olmalıdır.

» Bilgi toplumuna geçiş sürecinde ülkemizin hukuk alanındaki vizyonu, "toplumsal ve bireysel yaşamın her alanında belirleyicilik işlevi üstlenen bilginin, fikri emeğin ve yaratıcılığın değerinin tanındığı, saygı gösterildiği ve korunduğu, sayısal uçurumu engelleyen dinamik bir hukuki altyapının, düşünce, ifade, bilgiye erişim özgürlüğü ve kişisel verilerin korunması başta olmak üzere, hukuk devleti temel ilke ve kuralları çerçevesinde gerçekleştirilmesi" olarak belirlenmelidir.

» Türkiye 21. yüzyılda varlığını sürdürebilmek için eğitim politikasını yeniden yapılandırmak zorundadır. Bu yapılanma, toplumumuzun düşünme, öğrenme ve iletişim alışkanlıklarını geleceğin gereksinimlerine yanıt verecek biçimde değiştirebilmek; yaratıcı, girişimci, esnek, yenilikçi ve sorgulayıcı bir düşünce tarzı geliştirebilmek için bilişim teknolojilerinden yararlanmaya yönelik olmalıdır.

» Türkiye, ARGE kültürünü toplumun her alanına yaymak, uluslararası nitelikte ARGE yapmak ve dünyada bilişim teknolojilerinin seçilmiş alanlarında, özellikle yazılım alanında söz sahibi bir ülke konumuna gelmek zorundadır. Bu konuda önemli bir adım olan Avrupa Birliği 6. Çerçeve Programı'na katılım kararının gerekleri yerine getirilmelidir.

» Girişimcilik, üniversite-sanayi işbirliği desteklenmeli, bu amaçla teknoparklar, girişim sermayesi gibi oluşumların yasal düzenlemeler ve teşvik mekanizmaları ile önü açılmalıdır. ABD ile ülkemiz arasında görüşülen "Nitelikli Endüstüriyel Bölge" anlaşmaları ve benzer uluslararası anlaşmalar kapsamına bilişim teknolojileri mutlaka dahil edilmelidir.

» Türkiye, coğrafi konumunun sağladığı avantajını, ülkeler ve kıtalar arasındaki sayısal iletişimde "Avrasya Sayısal Kavşak Noktası" olma avantajına dönüştürmelidir. Bunun için ulusal bilişim altyapısı, tüm aktörlerin ortak yatırım ve fon destekleriyle 2003 yılının ilk yarısında kurulup işler hale getirilmelidir.

» Internet'in yaygınlık kazanması için daha ucuz, daha hızlı ve daha güvenli Internet hizmeti verme ilkesi, geniş bant altyapısı ile desteklenerek hayata geçirilmelidir. Bunun için yapılacak planlamada Sayısal Abone Hattı (DSL) altyapısı 2003 yılı sonuna kadar tüm yurdu kapsayacak biçimde hizmete açılmalıdır.

» İletişim sektörünün özelleştirilmesi 2003 yılı sonuna kadar gerçekleştirilmeli; buna koşut olarak bu sektörde adil rekabet ortamı sağlanmalıdır.

» "Türkiye'de Yazılım Üretiminin Teşvik Edilmesi Hakkında" Bilişim Şurası Sektörün Gelişimi Çalışma Grubu tarafından hazırlanmış olan yasa taslağı önerisi TBMM'ye sunularak ivedi olarak yasalaşmalıdır.

Meclisimizde bilişim konusunda partilerimiz tarafından sağlanan uzlaşı, konunun, bütünleşikliği sağlayacak bir "Bilişim Reformu" olarak ele alınmasının temelini oluşturacaktır.

Türkiye Bilişim Şûrası Düzenleme Kurulu gelişmeleri izlemek üzere üç ayda bir toplanacaktır. Gelişmeler web sayfasından kamuoyuna sürekli olarak duyurulacaktır.,,

 

[ Geri Dön ] | [ Site Haritası ] | [ Arama ] | [ Kontakt ] | [ Basın ] | [ Partner ]

Copyright © egitimbursu.com - Tüm hakları saklıdır.

Yayınlanma:: 2004-06-21 (8887 okuma)

 

Arama

 

News


Yurtdışında BurslarSTA ÖGRECI KIMLIK KARTISokrates - Leonardo de Vinci - ErasmusENTERNASYONAL BURSLARAkedemik BurslarABD Sporcu KampıABD Sporbursu.Com


 

Duyurular

BURS BANKAMIZ

11.09.2004 TARİHİNDE DÜZENLENDİ. BURS ARAYAN VE BURS VERENLER HABERLEŞECEKLER. _____________________ AMERİKA ’DA YÜKSEK OKUL SPOR BURSUNA MASRAFSIZ BAŞVURU. _____________________ AKADEMIK BURSLARA 20 GÜNDE CEVAP VERİLİYOR. ____________________ 30 MAYIS 2005 SPOR BURSU KAMPINA ABD 'de SON KAYIT TARİHİ _____________________ Site Messenger ve aktüel haberler için ''üye ol'' linkinden kayıt olabilirsiniz.TIKLAYIN


 

Haberler

Copyright 2003 @ eğitimbursu.com
Tasarım ve altyapı düzenlemesi QualitaWeb tarafından yapılmıştır.

Sayfa Üretimi: 0.305 Saniye